Bên trong là vô dụng, nhưng xin vui lòng đặt nó bên ngoài!