PIGAV 朱古力

将我是傻佬,随便积聚咗间房 用安眠药畀男朋友嘅男朋友瞓觉, 畀佢饮住献礼,喺男朋友嘅隔篱 喺《飞献礼药扑嘢》中,最后一个起 里面出咗瞓啦!