When I woke up, I was doing sexual vociferation … Aki Sasaki