30-5000-saiko-no-aijin-to-saiko-no-naka-dashi-seiko-22-cho-bikei-pai-pan-bijo-with-the-best-