Một người phụ nữ cảm thấy trong khi nâng cao, thực sự cô ấy là một người phụ nữ đã lập gia đình