Cuộc sống đầu tiên Cuộc sống của tôi / Lập dị / Rapid Ijiku / Kansei 42 Giá dầu cao nhất