– thân pháo nổ ở giữa – một nhà hát nghi ngờ bắt giữ quan trọng