Những người mới được tạo ra Chhị Bae Young Stem 72 Niijima Sakura