Người da đen nâng cú sốc đen và lẻn vào điều tra viên