Một khách sạn hai ngày, một hệ thống tiền gửi đầy đủ của một em gái. Chương 2 – Hasegawa