Tôi thực sự là một nhân viên trực tiếp của ông chủ vốn cũ … …