Có thể cho những phụ nữ đã ở trong nhà ga quốc gia hơn 10 giây để đến ga quốc gia không?