phục mùa hè được trang trí mùa hè, đồng phục hoàng gia