Cannon cửa hàng hải quan nhộn nhịp lớn. Vị thần và bài thơ