Nhân vật nữ chính nổi tiếng • Yoshizawa Yoshizawa thống trị ham muốn – một thiết lập ràng buộc cố định không thể chống cự