Thân thiện Magi, First Shot. 294 Đội T Aya nhân viên phục vụ 28 năm tuổi