“Người đàn ông ly hôn xấu số F đã lập gia đình làm người đàn ông dựng đứng với một cơ thể quá hoàn hảo” Ame noe