Ban đầu nó là một con rùa tuyệt vời, một điều nhạy cảm tối cao ngay trước khi bạo lực hết