Giọng nói cũng bị ướt trong sự xấu hổ không đưa ra được vợ can đảm