Người phụ nữ ma Neko ー ー ji ya ha, tôi tớ của xử lý lên の lan can