Chủ tịch hội học sinh có thẩm quyền quá lớn vs Ji ○ Pohibari 乃 愛.