Tôi đã được đoàn tụ trong anh em họ ma quỷ nhỏ và lần đầu tiên trong tám năm đó đã dạy cho tôi những niềm vui của xuất tinh … Yukari Takase Nana