Tiếp tục bị vi phạm trên một cơ sở hàng ngày để các ông chủ của người chồng, người vợ vô tội / Hatsune trắng cơ thể và cũng đã bị tước đoạt của tâm