“Tsu vô dụng, Tsu sẽ là … là yêu cầu … không bỏ hạt trước mặt chồng của cô …." Mukai chàm