Cố định người phụ nữ đã lập gia đình bị mất cảng ngứa đáng kính và JULIA