Ghi âm tức thì Tomomi Tomomi thấy thuốc viên đạn thần kỳ tham lam Married của tôi