Ngay lập tức quần! Châu sớm Yarare mà ăn mặc như thế! ?