Nhưng nó được cho là của Madokaya trong kỹ năng karate đai đen hai giai đoạn … hoạt động karate đại học