Tôi, trên thực tế, chúng tôi tiếp tục được cam kết với các ông chủ của người chồng … Chie Aoi