Nấu lại ta Vợ Áo san, interfacing dưới ko na の ni san na ni shi te ra làm ẩm